Bakgrund

Företagsakademin 2.0

År 2009 tog  Malmö Företagsgrupper genom Ingemar Holm och Carl-Gustav Degerhammar initiativet till ett projekt som tillsammans med Näringslivskontoret Malmö stad skulle få företag att växa. Tillsammans startade man Företagsakademin 2.0 som hade som mål att främja tillväxt och öka konkurrenskraften hos små- och medelstora företag i Malmö. Under åren 2009-2011 deltog ungefär 250 företag och 1250 personer kostnadsfritt i runt 400 kurser, aktiviteter och nätverk i Företagsakademins regi.

Projektet finansierades av EU genom Europeiska Socialfonden och hade en budget på 26 miljoner kronor, vilket gör det till ett av Sveriges största EU-projekt.

Syfte

Huvudsyftet med Företagsakademin 2.0 var att göra näringslivet i Malmö mer konkurrenskraftigt. Man valde att fokusera på affärsutveckling och tillväxt och kopplade detta till tre fokusområden: jämställdhet, mångfald och tillgänglighet. För att uppnå detta satte man upp tre mål:

  • Ökade möjligheter för sysselsatta kvinnor och män att utvecklas i takt med att arbetslivet förändras.
  • Främja jämställdhet och likabehandling i arbetslivet.
  • Främja utvecklingen av marknaden i regionen.

Målgrupp

Målgruppen var uppdelad i två kategorier. Den primära målgruppen var de företag som hade mindre än 50 anställda. Den sekundära målgruppen var de företag som hade mer än 50 anställda. Företag från alla branscher var representerade, främst företag med säte i Malmö.

De ca 300 deltagande företagen med mindre än 50 anställda erbjöds förutom seminarier och nätverksträffar också individuell kompetensutveckling. De företag som ville delta i kompetensutvecklingsaktiviteter skulle inneha eller erbjudits medlemskap i någon av Malmös företagsgrupper, som ett led i ett långsiktigt nätverksbyggande.

Den sekundära målgruppen, de företag med över 50 anställda, bjöds in att delta i övriga aktiviteter som seminarier och nätverksträffar. Det var ca 200 företag som omfattades av detta.

Sammanlagt var det 249 företag med sammanlagt 1900 medarbetare som deltog i Företagsakademin 2.0. Ca 1500 personer anmälde sig till kompetensbehov och ca 1250 av dem tackade ja till en eller flera utbildningar. Ytterligare 270 företag i regionen deltog i 35 andra aktiviteter och insatser.

Utbildningar

I programmet med utbildningar erbjöds en rad olika kurser för deltagarna, några individuellt anpassade och andra mer allmänt omfattande kunskaper. Det erbjöds utbildningar i följande kategorier:

  • Administration
  • Affärsutveckling
  • Arbetsmiljö
  • Miljö
  • Praktisk utbildning
  • Språk

21 av 30 företag nappade på idén att ta fram tillväxtstrategier utifrån sina två års kompetensutveckling. Dessa företag har kunnat få ett stöd i form av en affärsutvecklingscoach och utbildningar för att främja tillväxt speciellt. 13 företag valde att fördjupa sitt mångfaldsarbete med ett särskilt verktyg som Företagsakademin 2.0 tillhandahöll.

Det har funnits en flexibilitet inom utbildningsprogrammet för att Företagsakademin 2.0 medvetet valde att inte på förhand bestämma aktiviteter. Detta har gjort att man har kunnat forma programmet i takt med omvärldens utveckling där 50 % av utbildningarna har varit företagsanpassade.

Resultat

Företagsakademin 2.0 har bidragit till att företagen har genererat konkreta nya kontaktytor och ökad kompetens hos personalen. Framförallt har projektet bidragit till personlig utveckling bland medarbetarna i de deltagande företagen. Utvärderingen av projektet visar att 80 procent av de företag som har deltagit i utbildningar, nätverk eller andra aktiviteter tycker att de har fått kunskap som kommer att vara värdefull för dem i sin yrkesroll.

I september 2010 lämnade Malmö Stad in en ansökan om projektet Företagsakademin 3.0. Ett projekt som startade med förundersökning februari 2012 och som kommer att pågå januari ut 2014. Läs mer om detta under fliken Om Oss.

Om Malmö Företagsgrupper
Malmö Företagsgrupper bildades som ett resultat av Företagsakademin 1.0 som pågick under åren 2006-2007. Malmö Företagsgrupper är till för att främja medlemmarnas och företagsgruppernas arbete och ekonomiska intresse genom att verka som en ordförandegrupp och samverkansorgan gentemot andra företagsgrupperingar, organisationer samt kommunala och statliga organ.