Delutvärderingen

Resultat – vad tycker företagen?

Företagsakademin 3.0 har en fristående följeforskare som löpande utvärderar projektet. I juni 2013 kom den första samlade delutvärderingen där syftet var att ta tempen på projektet och återkoppla deltagarnas upplevelser och behov inför projektets sista halvår.

Här kan du läsa hela populärversionen av delutvärderingen: Populärversion delutvärdering Företagsakademin 3.0

Delutvärderingen i sin helhet finns att ta del av här: Delutvärdering CSR och företagande

Här är några av resultaten:

Delutvärderingen visar att Företagsakademin 3.0 ses som ett kvalitetsprojekt av deltagarna där projektledning, upplägg och innehåll beskrevs av samtliga intervjuade i positiva ordalag.

Framgångsfaktorer som nämndes var att projektet utgick från företagens behov, att CSR är en gemensam plattform för samtliga företag och att utbildningarna är värderingsbaserade där deltagarnas personliga utveckling är central genom reflektion, erfarenhetsutbyte och coachning.

 • Effekter på individnivå som deltagarna nämnde var främst en personlig utveckling genom större insikt om sig själv vilket sades bidra till att förbättra den egna ledarrollen.
 • Utbyte med andra företag och att få verktyg för att strukturera upp affärsidéer var ytterligare effekter som nämndes.
 • På företagsnivå hade främst kunskapen om vad CSR är och hur småföretag kan arbeta strategiskt med frågan bidragit till
  insikten om att flertalet företag redan hade ett CSR-arbete kring exempelvis mångfald och miljö.
 • På medarbetarnivå har det har startats en dialog om CSR på deras arbetsplatser och man har insikter om att
  utvecklingsarbetet måste ses som ett pågående långsiktigt arbete.

Framgångsfaktorer

Det krävs ett aktivt engagemang och vilja till utveckling bland företagen samt ett brett förankringsarbete hos medarbetarna för att CSR-perspektivet ska få en förankring och bli en del av företaget.

Arbetet med att utveckla företagets värderingar har varit en central framgångsfaktor. Värderingsworkshops har hjälpt både medarbetare och företagsledare att tydliggöra de mjuka värdena på företaget ifråga och skapa en samsyn kring
värderingar.

Delutvärderingen konstaterar även att:

 • Jämställdhetsintegrering har beaktats genom att projektet har större andel kvinnliga företagsledare än riksgenomsnittet, ställer krav på att perspektivet finns med i upphandlingarna av utbildningar samt eftersträvar lika andel kvinnliga respektive manliga föreläsare. Lokalerna har tillgänglighetsanpassats.
 • Resultatet av enkäter angående nätverksinsatserna var övervägande positiva och visade att nätverksträffarna har gett deltagarna insikter, kunskap, kontakter, inspiration/motivation, metoder och ökade förväntningar på ett CSR-arbete.
 • Projektet har en bred spridning av sina resultat och använder sig av olika medier såsom film, sociala medier, nyhetsbrev, webbsida och informerar om projektets resultat inom olika organisationer.

Vilka slutsatser dras?

Delutvärderingens slutsats är att genomförandet av projektet hitintills har fungerat bra och att upplägget och dess innehåll var uppskattat av de intervjuade deltagarna och att projektet ses som ett kvalitetsprojekt. Vissa effekter kring integrering av CSR i företagens verksamhetsplanering har redan uppnåtts. Den stora utmaningen är att implementera det arbetssätt och erfarenheter som har genererats under projekttiden och skapa långsiktiga hållbara resultat hos företagen.

Vad blir nästa steg?

Under hösten 2013 fortgår utbildningsprogrammen inom Företagsakademin 3.0 med mål att fortsätta stärka företagen i deras utvecklings- och implementeringsarbete. Det innebär att företagen går skräddarsydda utbildningar inom affärsutveckling, kommunikation, ledarskap, innovation, export med mera. För att adressera de utmaningar delutvärderingen beskriver om långsiktigt bestående resultat kommer vi även att arbeta intensivt med att stötta företagen i att ta de egna processerna framåt bland annat genom att ta fram planer för tiden efter projektet. Ett annat uppdrag handlar om att titta på hur Malmö stad, Malmö Företagsgrupper och Malmö högskola förvaltar den kunskap,
erfarenheter, relationer, processer och nätverk som etablerats framåt och hur det kan tas in i respektive organisation.

I delutvärderingen intervjuades tolv företagsledare, tolv medarbetare, styrgruppen och projektgruppen. En fokusgrupp genomfördes på ett företag med medarbetare och företagsledaren. En enkätundersökning har gjorts, 135 svar inkom av 185 tillfrågade. Slututvärderingen av Företagsakademin 3.0 kommer efter januari 2014.